...:::O PROJEKCIE:::...
Projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedmiotem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu mechatronik, a także przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i kursów, w tym kursów certyfikowanych, dla uczniów/uczennic i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. E.Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Dodatkowy element stanowić będzie indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla 135 uczniów i uczennic w przedsiębiorstwach lokalnych, które wzbogacą młodzież w tak ważne w obecnych czasach, doświadczenie zawodowe.

Grupę docelową stanowić będzie 270 uczniów i uczennic z kierunków technicznych i zawodowych oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodów.

Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzy ofertę edukacyjną oraz wzmocni szansę uczniów na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 1 im. E.Kwiatkowskiego w Myszkowie od 1 października 2016 do 31 sierpnia 2019 roku.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” to podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr1 w Myszkowie poprzez wzrost poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych 270 uczniów i uczennic oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w okresie 01.09.2016 do 31.08 2019.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Realizacja celu głównego będzie wynikać z osiągniętych celów szczegółowych:
1) zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego określającego indywidualną ścieżkę kariery,
2) zwiększenie dostępu do bezpłatnych form wsparcia podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach,
3) zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez nabycie nowych, praktycznych umiejętności poprzez udział w stażach, praktykach zawodowych,
4) poprawa warunków kształcenia poprzez zakup doposażenia i materiałów

Projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” spełnia założenia promowania równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia poprzez czynne uczestnictwo w kształceniu.
W wyniku działań podjętych w projekcie zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mieli takie same możliwości rozwoju kariery, bycia konkurencyjnym na rynku pracy i integracji z otoczeniem poprzez eliminację wszelkich barier stereotypowych.
Zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mieli równy dostęp do udziału w planowanych formach przedmiotowego projektu.
Zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mieli takie same możliwości praktycznej nauki zawodu.
Oboje mają prawo w przyszłości spełniać się zawodowo i rodzinnie, by nie dokonywać wyboru pomiędzy wychowaniem dzieci a karierą zawodową.
Efekty projektu w postaci zdobytych certyfikatów i dodatkowych kwalifikacji zawodowych przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych i zmiany pojmowania roli płci w społeczeństwie.
Projekt zarządzany będzie z zachowaniem zasad równości płci.
Podejmowane będą konkretne działania w celu eliminacji barier stereotypowych - diagnoza kompetencji i preferencji zawodowych oraz wybór zawodów bez uprzedzeń.

Projekt dedykowany jest zwalczaniu stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
Projekt spełnia założenia promowania równości szans kobiet i mężczyzn (K/M) w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia poprzez czynne uczestnictwo w kształceniu, rozwoju kariery w każdym zawodzie, bycia konkurencyjnym na rynku pracy i integracji z otoczeniem poprzez eliminacje wszelkich barier stereotypowych.Wygenerowano w sekund: 0.12
16,802 unikalne wizyty